Politika kvality spoločnosti Lindab a.s.

Lindab a.s. považuje riadenie a zabezpečovanie kvality všetkých činností za jeden z hlavných nástrojov pre naplnenie svojho poslania. Kvalite podriaďuje všetky vykonávané činnosti a spokojnosť zákazníka je prvoradým kritériom pre hodnotenie výslednej vnímanej kvality produktu.

Hlavné zásady politiky kvality

  • Prvoradou úlohou je uspokojovanie požiadaviek našich obchodných partnerov a zákazníkov. Túto úlohu považujeme za nepretržitý proces potrebný pre vytváranie a udržiavanie imidžu našej spoločnosti ako dôveryhodného a spoľahlivého partnera.
  • Len vysokokvalitnými výrobkami môžeme v maximálnej miere uspokojovať potreby a očakávania zákazníkov. Nevyhnutnou podmienkou dosiahnutia spokojnosti zákazníkov je znižovanie rozsahu nezhôd v dodávaní výrobkov a služieb.
  • Vytváranie korektných vzťahov so svojimi obchodnými partnermi, dodávateľmi a investormi je neoddeliteľnou súčasťou nášho úsilia.
  • Vytvárame prostredie, v ktorom každý zamestnanec má právo a povinnosť riadiť sa systémom manažérstva kvality, ako aj nachádzať kritické miesta a podieľať sa na riešení existujúcich a predchádzaní potenciálnych problémov. Našou snahou je chybám predchádzať, každú chybu považujeme za neprípustnú a snažíme sa odstrániť jej príčinu.
  • Vytvárame podmienky a postupy pre zachovanie vysokého bezpečnostného štandardu pracovného prostredia.
  • Rozvíjame potrebnú kvalifikáciu a technickú zručnosť. Pripravujeme školenia a podporujeme tímovú pracú, ktoré sú rozhodujúce pre dosiahnutie dokonalosti v podnikaní a konkurencieschopnosti.
  • Rešpektovanie morálnych zásad a dodržiavanie všetkých zmluvných podmienok je jednou z najvyšších priorít našej spoločnosti.

Politika kvality je záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti. Všetci riadiaci pracovníci spoločnosti sú povinní túto politiku kvality uplatňovať v praxi a prijímať účinné opatrenia pri spracovávaní a zavádzaní SMK. Pre úspešné plnenie týchto zásad využije všetky dostupné prostriedky a zdroje.