Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

v zmysle Nariadenia EP a EK č.2016/679 a z. 18/2018 Z.z. SR

 

Skupina Lindab chráni a rešpektuje osobnú integritu zamestnancov aj zákazníkov a usiluje sa vybudovať potrebné povedomie o dôležitosti ochrany údajov a súkromných záležitostí. Cieľom Spoločnosti je znížiť riziká spojené so zneužitím osobných údajov a zaistiť, aby všetky osobné údaje boli uchovávané zákonným, čestným a transparentným spôsobom, ako aj zaistiť riadenie a zodpovednosť na umožnenie súladu s ochranou údajov.

Vážený návštevník webových stránok www.lindab.sk

Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé.  Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

  1. 1.     Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť LINDAB a.s. – IČO:36214604. sídlo spoločnosti: Jamník 278, 05322 Jamník  (ďalej len „prevádzkovateľ“).

  1. 2.     Aké osobné údaje spracúvame?

Zákazník

Aby sme vám mohli ponúknuť, predať a doručiť tovar a plniť si všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu:

a)       Meno

b)       Priezvisko

c)       Kontaktný telefón

d)       E-mailovú adresu

e)       Kontaktnú adresu

Súťaž

Aby ste sa mohli zúčastniť súťaže, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu:

a)       Meno

b)       Priezvisko

c)       Kontaktný telefón

d)       E-mailovú adresu  

Marketing

Aby sme vám mohli zasielať informácie o produktoch a službách a obracať sa na vás s prieskumom trhu,  spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu:

a)       Meno

b)       Priezvisko

c)       E-mailovú adresu

d)       Kontaktný telefón

Vernostný program

Aby ste mohli byť registrovaný v našom vernostnom programe, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu:

a)       Meno

b)       Priezvisko

c)       Kontaktný telefón

d)       E-mailovú adresu

  1. 3.       Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

a)      E-shop

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom ponukového konania,  uzatvorenia zmluvy cez internet a jej plnenia, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie.

b)      Spotrebiteľská súťaž

Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu Vašej dobrovoľnej účasti na súťaži a pokiaľ sa stanete výhercom, aj za účelom doručenia ceny. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas.  

c)       Marketingová komunikácia

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o produktoch a službách a prieskumu trhu, a to prostredníctvom vybraného spôsobu komunikácie. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel na právnom základe oprávnený záujem alebo ak nám na to dáte Váš súhlas. 

d)       Vernostný program

Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu vašej účasti vo vernostnom programe, a to najmä na registráciu do vernostného programu, zbieranie údajov o objednávkach a platbách, zbieranie údajov o získaných výhodách a ich využívaní.

  1. 4.     Aký je náš oprávnený záujem?

Oprávnený záujem prevádzkovateľa tvorí v zmysle článku 6 bod 1. písm. f) Nariadenia GDPR právny základ spracúvania osobných údajov dotknutých osôb bez ich výslovného súhlasu. Spracúvame osobné údaje aj na právnom základe – oprávnený záujem, za účelom:

a)          Ochrany majetku, ochrany uložených osobných údajov, prostredníctvom kamerového  a zabezpečovacieho systému

b)         Priameho marketingu, za účelom zlepšenia našich služieb a podpory klientov, zvýšenia efektivity prostredníctvom marketingových   nástrojov.

c)     Ako nám môžete dať súhlas?

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať niektorým z týchto spôsobov:

a)                   Cez online formulár;

b)                  Prihlásením sa na newsletter;

c)                   Začiarknutím príslušných okienok na súťažnom kupóne.

d)                  Klikom na autorizačný link v e-mailovej správe.

e)                  Osobne písomným súhlasom

d)         Ako môžete súhlas odvolať?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať naslednovnými spôsobmi:

a)                   Cez online formulár;

b)                  Kliknutím na link „Odhlásiť z newslettera“, ktorý sa nachádza v pätičke každého reklamného mailu;

c)                   Zaslaním oznámenia na email: zodpovednaosoba@lindab.sk

d)                  Zaslaním oznámenia poštou na adresu Lindab a.s.,053 22 Jamník 278

e)                  Osobne, odovzdaním oznámenia v ktorejkoľvek našej predajni.

e)    Komu vaše údaje poskytujeme?

S vašim súhlasom poskytujeme osobné údaje spoločnosti: poisťovne, pracovná zdravotná služby, IT dodávateľ, dodávatelia programového vybavenia, firmy v rámci skupiny Lindab, audítor, právnik

f)      Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Evidencia uchádzačov o zamestnanie

a)     Dokumenty týkajúce sa uchádzačov o zamestnanie sa uchovávajú po dobu, na ktorý uchádzač o zamestnanie poskytol súhlas.

Účtovníctvo

a)       Účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov.

E-shop

a)     Kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu sa uchovávajú po dobu vybavenia objednávky a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.

Kúpne zmluvy

a)       Kúpne zmluvy sa uchovávajú dobu trvania zmluvy a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.

Ponukové konania

a)       V prípade ponukových konaní a cenových ponúk sa osobné údaje uchovávajú po dobu trvania tohto konania alebo platnosti cenovej ponuky, čo je obvykle 30 dní.

 Evidencia reklamácii

a)     Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii sa uchovávajú po dobu 10  rokov.

Vymáhanie pohľadávok/Súdne spory

a)     Dokumenty týkajúce sa súdnych sporov sa uchovávajú po dobu 10 rokov.

Marketing

a)    Dokumenty týkajúce sa marketingu sa uchovávajú po dobu, na ktorú dotknutá osoba poskytla súhlas, príp. po kratšiu dobu do odvolania súhlasu. Ak nie je daný súhlas na konkrétnu dobu, osobné údaje sa spracúvajú pokiaľ sa neskončil účel, v súvislosti s ktorým súhlas daná osoba dala.

g)     Kam prenášame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje zamýšľame preniesť do tretej krajiny, ktorou je Švédske kráľovstvo, v rámci pohybu dát v našej skupine LINDAB, keďže materská spoločnosť sa nachádza na území Švédskeho kráľovstva, sídlo Bastad 26982, Švédske kráľovstvo. Táto krajina podľa rozhodnutia Európskej komisie zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov. 

h)       Na koho sa môžete obrátiť?

Ak máte akékoľvek otázky či podnety týkajúce sa osobných údajov, môžete sa obrátiť na

Meno a priezvisko: Mgr. Silvia Hurňanská

Email: zodpovednaosoba@lindab.sk

Tel. č.: +421907743621

i)           Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email zodpovednaosoba@lindab.sk.  Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov podľa §100 zákona 18/2018 Z.z. SR, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

j)          Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania.

k)         Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Využívame zabezpečený web priestor, šifrované cloud služby, pokročilú IKT architektúru. Údaje na serveroch ako aj komunikácia s webmi našej spoločnosti sú šifrované a zabezpečené.

l)           Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa: 25. mája 2018.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. O každej zmene budete informovaný prostredníctvom našich webových stránok, prípadne e-mailom.